Ændrede momsregler

Folketinget har vedtaget følgende ændringer af momsloven:

Ny grænse for momsregistrering

Hidtil har virksomheder, der forventede en omsætning, i løbet af en 12 måneders periode, på mere end 20.000 kr. haft pligt til at lade sig momsregistrere. Denne grænse er fra og med 1. juli 2002 hævet til 50.000 kr.

Ny grænse for månedsvis afregning af moms

Virksomheder med en omsætning på mere end 10 mio. kr., i en 12 måneders periode, har hidtil skullet afregne moms månedsvis. Omsætningsgrænsen forøges nu til 15 mio. kr. Virksomheder med en omsætning mellem 10 mio. kr. og 15 mio. kr. vil således i fremtiden blive bedt om at opgøre og afregne deres moms kvartalsvis.

Momsfritagelse for velgørende foreninger

Mange almennyttige foreninger har haft svært ved at håndtere moms i forbindelse med deres arrangementer. Fra og med 1. juli 2002 kan de frivillige personer i foreningerne se lysere på fremtiden, da velgørende arrangementer fra denne dato er momsfritaget.
Momsfritagelsen er dog betinget af, at foreningen ikke bruger den konkurrenceforvridende ved f.eks. at have meget lave salgspriser. Desuden er det et krav, at arrangementets overskud anvendes til foreningens formål.
For en god ordens skyld skal det præciseres, at momsfritagelsen ikke gælder salg fra et fast forretningssted så som et cafeteria eller en kiosk.         

Ny hjemme-pc-ordning
Efter en pause har virksomhederne og de ansatte igen mulighed for i fællesskab at investere i en hjemme-pc-ordning. Ordningen er udvidet, så arbejdstagere kan fratrække deres betaling med op til 3.500 kr. i den skattepligtige indkomst, såfremt arbejdsgiveren bidrager med mindst 25 pct. af udgifterne.

Skattestop for motorafgifter
Regeringen foreslår, at de årlige reguleringer af vægtafgifter og grønne ejerafgifter ophører. Det betyder, at de beløb, der opkræves i 2002 også vil gælde i 2003 og fremover. Med i forslaget indgår også en lettelse for ejere af biler på gule plader, hvoraf der ikke betales moms eller tillægsafgift for privatkørsel. For disse skal der ikke føres kørebog, idet privat brug af disse biler i forvejen er forbudt, og overtrædelse vil blive straffet efter momsloven eller vægtafgiftsloven.

Klagefrist for ejendomsvurdering
Hvis en ejer af fast ejendom er utilfreds med ejendomsvurderingen for 2002, skal en skriftlig og begrundet klage være indsendt til vurderingsrådet senest den 1. juli 2002.

Lov om ansættelsesbeviset

De 10 væsentlige punkter i ansættelsesbeviset:

 1. Arbejdsgiverens og lønmodtagerens navn og adresse,
 2. Arbejdsstedets beliggenhed,
 3. Beskrivelse af arbejde, angivelse af titel,
 4. Ansættelsens starttidspunkt,
 5. Ansættelsens forventede varighed, hvis den ikke er tidsubestemt,
 6. Lønmodtagerens ferierettigheder,
 7. Opsigelsesvarsler,
 8. Løn og udbetalingsterminer,
 9. Arbejdstid 
10. Eventuelle kollektive overenskomster

Tandlæger og moms

Tandlæge- og anden dentalvirksomhed er fritaget for moms. Fritagelsen omfatter som udgangspunkt de ydelser, som tandlæger foretager i kraft af udøvelsen af deres profession. Fritaget er også tandlæge- og anden dentalvirksomhed.
Fritagelsen omfatter som udgangspunkt den virksomhed, som tandlæger udøver i kraft af deres profession.
Tandlæger, dentallaboratorier og praktiserende tandteknikere er fritaget for at betale moms af afsætningen af aftagelige og faste tanderstatninger, som de selv har fremstillet.
Dette gælder også for fremstilling og afsætning af individuelle apparaturer til ortodontiske, kæbeortopædiske og kæbekirurgiske behandlinger.
Tandlægevirksomhed omfatter forebyggelse af instrumentel og medikamentel art, diagnostik og behandling af anomalier, læsioner og sygdomme i tænder, mund og kæbe.
Erklæringer, som tandlægen afgiver i sin egenskab af tandlæge, og attest til offentlig brug om tandlægelige iagttagelser vedrørende en person, som tandlægen har undersøgt eller behandlet, udgør ifølge Sundhedsministeriet en del af den tandlægefaglige virksomhed.
Tandlægers konsulentydelser til f.eks. forsikringsselskaber i form af tandlægefaglige vurderinger af anmeldte tandskader anses ikke som tandlægevirksomhed.

 

Speciallæger og moms

Told- og Skattestyrelsen har vurderet den momsmæssige behandling af ydelser, der leveres i tilknytning til ydelser, der er fritaget for moms.

Told- og Skattestyrelsen har udtalt, at speciallægers udstedelse af lægeerklæringer til brug for forsikringsselskaber, kommuner og lignende er omfattet af momspligten. Speciallægerne tilser ikke i denne forbindelse en patient med henblik på behandling eller med henblik på stillingtagen til behandling og det forudsættes, at der ikke består et patientforhold.
Styrelsen anlægger samme praksis som gælder for tandlægers udstedelse af erklæringer til forsikringsselskaber.
Tandlægers konsulentydelser til f.eks. forsikringsselskaber i form af tandlægefaglige vurderinger af anmeldte tandskader anses ikke som tandlægevirksomhed.

Pris:

Hvis De ønsker et uforpligtende tilbud for revisor / bogholderi -assistance i Deres virksomhed, beder vi Dem venligst kontakte os telefonisk eller via mail.  Vi vil derefter fremsende et foreløbigt tilbud.

Så frem de ønsker et personlig samtale, mødes vi meget gerne med Dem for en samtale om hvilke ydelser vi kan tilbyde netop Dem og Deres virksomhed.

Alle opgaver løses engageret og professionelt og med præcision og hurtighed.

Selv betragter jeg mig selv, som nævnt, som professionel og på hjemmebane indenfor mit koncept, men det er indlysende, at man som enkeltperson kan stå overfor problemer/lovgivning o.l., der ikke umiddelbart kan besvares eller løses.
*I disse enkelte tilfælde trækker jeg på et målrettet netværk (mine samarbejdspartner) der kan yde den nødvendige støtte og ekspertise.

*Vi gør opmærksom på, at alle henvendelser behandles fortroligt og er uforpligtende og uden udgifter for Dem.

 

                                                                 Dansk Medical Revision & IT  

                                                                                                    

Satser 2002

Småanskaffelser: enkeltvis under kr. 10.100, kan afskrives straks.

Småaktiver: under kr. 10.100 kan ikke afskrives straks, såfremt de hører sammen med andre nye eller gamle aktiver, der samlet overstiger kr. 10.100 i anskaffelsessum.

Kapitalpensionsbidrag (og fradrag) kr. 37.600.

Befordringsfradrag pr. arbejdsdag:

0 - 24 km.          Ingen fradrag

25 - 100 km.       kr. 1,58 pr. km
Over 100 km.       kr. 0,79 pr. km.

Erhvervsmæssige kørselsfradrag: 
Kørsel til og med 20.000 km. årlig

2,84 kr. pr. km
Kørsel ud over 20.000 km. årligt  

1,58 kr. pr. km

*Kilometertælleres start og slut samt kørte km. for hver dag skal anføres.

*Alle delmål skal noteres og formålet skal noteres dag for dag.

Sygedagpenge:
Max. kr. 3.020 pr. uge

Oktober 2002

10.
10.
15.
21.
25.

A-skat, AM-bidrag, og SP -bidrag Lønmodtagere
Feriekonto
ATP. Lønsumsafgift
B-skat, AM-bidrag og SP -bidrag Selvstændige
Moms måned

November 2002

11.
11.
20.
26.

A-skat, AM-bidrag, og SP -bidrag Lønmodtagere
Moms kvartal
B-skat, AM-bidrag og SP -bidrag Selvstændige
Moms måned

December 2002

10.
27.
31.
31.

A-skat, AM-bidrag, og SP -bidrag Lønmodtagere
Moms måned
Frivillig indbetaling af restskat over kr. 40.000 for året 2001
Kapital- og ratepension